ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego prowadzona jest w pracowniach Centrum oraz poza siedzibą szkoły - w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych, czyli w „zakładach pracy”. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich jest obowiązkowe. Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania przez kierownika szkolenia praktycznego. Słuchacz może być zwolniony z obowiązku odbycia praktyk zawodowych, jeżeli potwierdzi wykonywanie pracy zgodnej z programem praktyk zawodowych.

Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności. Praktyka powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość.

Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

1. Praktyki zawodowe obejmują semestry wg harmonogramu zamieszczonego w programach nauczania i wywieszonego w gablocie.

2. Zwolnione z praktyk są osoby które spełniają wymagania ujęte w Rozporządzeniu MEN z 30.04.2007 (Dz.U.Nr 83 poz. 562 z 11.05.2007 r.)

§ 30.1.Dyrektor szkoły:
1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika)lub dyplom mistrza w zawodzie, w którym się kształci,
b) zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianego dla danego zawodu;
2) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub części, jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo zdanego egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego (czeladnika) lub dyplom mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci,
c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.

3. Opiekun semestru na początkowych zajęciach ze swojego przedmiotu zobowiązany jest krótko zapoznać słuchaczy z treścią regulaminu i odzwierciedlić ten fakt stosownym wpisem na końcowych stronach dziennika.

4. Dokumenty będące podstawą do zwolnienia z praktyk zawodowych słuchacze składają do w ciągu 6 tygodni od rozpoczęcia zajęć na ręce opiekuna semestru, który przekazuje je kierownikowi szkolenia praktycznego.

5. Na uzasadnioną prośbę słuchacza termin złożenia dokumentów będących podstawą zwolnienia słuchacza z praktyk zawodowych może ulec przesunięciu.

6. Klasyfikacji dokumentów dotyczących zwolnień z praktyk dokonuje komisja w składzie:

wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego
przewodniczący komisji przedmiotów zawodowych
7. Wyniki weryfikacji wpisuje wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego do dziennika lekcyjnego bądź dziennika konsultacji oraz do arkusza ocen słuchacza przed dokonaniem klasyfikacji.

8. W przypadku zwolnienia słuchacza z części lub całości obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania należy wpisać odpowiednio: „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” lub „ zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.

9. Na okres praktyki wymagane jest ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

10.Słuchacz szkoły zgłasza wicedyrektorowi ds. kształcenia praktycznego dane zakładu, w którym odbywać będzie praktykę zawodową celem spisania umowy pomiędzy szkołą a zakładem.

11. Do umowy dołączony jest program praktyki.

12.Wypełnione dzienniczki wraz z umowami i zaopiniowaną praktyką oraz z wystawioną oceną słuchacz składa do wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego w terminach nie później niż ogłoszonych w organizacji pracy szkoły.

13. Oceny z praktyki zawodowej wpisuje do dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniki, arkusze ocen) wicedyrektor ds. kształcenia praktycznego przed dokonaniem klasyfikacji.

14. Opiekun semestru przed radą klasyfikacyjną sprawdza u wicedyrektora ds. kształcenia praktycznego aktualne oceny z praktyk zawodowych.

15.Zatwierdzone miejsce praktyki nie może ulec zmianie w trakcie jej realizacji.