ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

Plan Pracy Świetlicy

Świetlica czynna w roku szkolnym od 800  do 16 10   

Działania podjęte w poszczególnych miesiącach:

Wrzesień:
*Giełda podręczników;
*Przygotowanie uroczystości przyjęcia uczniów w poczet kl. I

*Udział w akcji: „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Październik:

*Przygotowanie uroczystości z okazji: Dnia Edukacji Narodowej;

*Przygotowanie Halloween w szkole;

*Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Listopad:
*Przygotowanie imprezy Andrzejkowej w szkole;

*Przeprowadzenie pogadanki (prelekcji) z zakresu AIDS;

*Pokaz filmów o Wolontariacie;

Grudzień:
*Mikołajki- dzień z filmem komediowym;

*Konkurs kolędy i pastorałki;

Styczeń:
*Filmy z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem;

*Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Kobiet;
  Luty:

*Przemocy Nie -  Filmy;

*Przygotowanie Balu Karnawałowego dla OPS;

Marzec:
*Pierwsza Pomoc dla wszystkich;

Kwiecień:
*Projekcja filmu „ Katyń”

*Przygotowanie gazetki tematycznej

*Przygotowanie uroczystości święto szkoły;

Maj:
*Przygotowanie uroczystości święto szkoły;

*Przygotowanie uroczystości Zakończenie roku szkolnego;

Świetlica prowadzi zajęcia z w ramach zastępstw, na  zajęciach uczniowie mogą brać udział w zabawach integracyjnych, grach logicznych.

      Codziennie proponujemy młodzieży:

*Gry stolikowe, Telewizor z DVD i wideo; Prasę codzienną; filmy z filmoteki szkolnej; rozwijanie zainteresować muzycznych i recytatorskich; 

Regulamin

Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 IX 1991 r.(DZ.U. 1996/67/329, 106/496, 1997/28/153, 141/943, 1998/117/759, 162/1129, 2000/12/136, 19/239, 48/550, 104/1104, 120/1268, 122/1320) o Systemie Oświaty.

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą i stanowi jednostkę organizacyjną szkoły.

2. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki i wychowania podczas zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności stosownie do potrzeb.

3. Świetlica prowadzona przez szkołę jest placówką przeznaczoną dla uczniów naszej szkoły.

II CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki dydaktyczno wychowawczej.

2. Do zadań świetlicy należy:

tworzenie warunków do nauki własnej,
prezentowanie audycji dydaktycznej, spektakli telewizyjnych i filmów związanych tematycznie z programem nauczania poszczególnych przedmiotów wykładanych w danych klasach,
wypożyczanie sprzętu audiowizualnego,
stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształcenie nawyków kultury życia codziennego,
rozwijanie samorządności i samodzielności,
prowadzenie zespołów artystycznych w zależności od potrzeb : recytatorskich, teatralnych i kabaretowych,
organizowanie imprez i występów artystycznych na terenie szkoły, oraz reprezentowanie jej na zewnątrz (konkursy, przeglądy, przedstawienia, koncerty),
wypożyczanie gier stolikowych po okazaniu legitymacji szkolnej.

III TWORZENIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY

1. Świetlica powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej.

2. Świetlica powinna być wyposażona w prasę.

IV ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

1. Korzystanie z usług świetlicy jest bezpłatne.

2. Świetlica prowadzi działalność zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

3. Uczniowie przebywający w świetlicy dbają o mienie szkoły.

4. Uczeń ponosi koszty za zniszczony lub uszkodzony sprzęt znajdujący się w świetlicy.

5. Po zakończeniu zajęć w świetlicy uczniowie porządkują swoje miejsce pracy.

6. Wszelkie zauważone usterki uczniowie zgłaszają nauczycielom prowadzącym zajęcia.

7. Jeśli sala nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek nieprawidłowości zgłosić kierownikowi gospodarczemu szkoły celem niezwłocznego ich usunięcia.