ul. Świętojańska 82, tel./fax: 29-742-48-61
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie
Kopernik

Kalendarium CEZiU

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Znajdź

Hymn

Współpracujemy

tabliczka uwaga obiekt m 18376

facebook logo

bip logo pomn1 grad

instaling buzka male

instaling logo male

kondolekcje

Szanowni Państwo,

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" to największa placówka kształcenia w Wyszkowie. W skład zespołu wchodzą III Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, Centrum Kształcenia Praktycznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Liceum dla dorosłych, Szkoła Policealna dla dorosłych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz prowadzi kursy doskonalące i szkolenia.
Przyjazna atmosfera, panująca w placówce daje poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie, słuchacze korzystają ze świetnie wyposażonych pracowni komputerowych, laboratoriów językowych, bogatej bazy dydaktycznej m.in. urządzeń multimedialnych, tablicy interaktywnej.
Młodzież może korzystać również z radiowęzła, bezprzewodowego Internetu na terenie całej szkoły, siłowni, centrum multimedialnego, biblioteki, świetlicy, pomocy doradcy zawodowego w Powiatowym Centrum Doradztwa Zawodowego.
Placówka zapewnia:

harmonijny rozwój intelektualny, społeczny i fizyczny ucznia,
realizację programu dydaktycznego przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
realizację programu sportowego przez wykwalifikowaną kadrę trenerską,
wszechstronne rozwijanie zainteresowań uczniów oraz prezentację ich możliwości na zawodach sportowych, olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
naukę trzech języków obcych (język angielski, język niemiecki, język rosyjski)
pomoc pedagoga szkolnego w pokonywaniu trudności wychowawczych oraz wsparcie dla rodzin uczniów,
fachową opiekę pielęgniarską,
możliwość wyjazdów uczniów na wycieczki i obozy sportowe,
ciekawe zajęcia poza szkolne,
W naszej szkole realizujemy szeroki zakres działań pedagogicznych, który zmierza do wszechstronnego rozwoju uczniów. Przekazujemy umiejętności i wiedzę, dzięki którym nasi uczniowie sprostają wyzwaniom kolejnego etapu kształcenia na poziomie szkoły ponad gimnazjalnej. Zawsze poszukujemy mocnych stron każdego ucznia i wzmacniamy je. Pomagamy w odkrywaniu swoich pasji, talentów i zapewniamy warunki do ich rozwijania. W proces pedagogiczny wdrażamy nowe rozwiązania organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne.
Zawsze aktywnie współpracujemy na zasadach partnerstwa z rodzicami, instytucjami, władzami miasta oraz społecznością lokalną.
POZA LEKCJAMI
Po lekcjach nasi uczniowie mają możliwość rozwijać swoje uzdolnienia w kołach zainteresować do których należą między innymi: Koła przedmiotowe zawodowe i ogólnokształcące, CENTRUM MYŚLI KREATYWNEJ, Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „ Mentor”, PCK, Wolontariat, „Młodzi kreatywni”, Koło fotograficzne PHOTO/GRAPHERS, Szkolne Centrum Public Relations PROGRESS, Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo "DRAGON", Klub szachowy "SZACH - MAT", Zespół Muzyczny The School Brothers, Radiowęzeł, sala muzyczna z perkusją i sprzętem muzycznym.

CO NAS WYRÓŻNIA?
Zajęcia prowadzimy zgodnie z formułą: „nauka przez działanie” co daje bardzo dobre podstawy do wykonywania przyszłego zawodu.
Uczymy dobrze, każdego ucznia, oceniamy sprawiedliwie, uczymy myśleć i rozumieć świat, rozwijamy społecznie, uczymy samodzielności, tworzymy dobry klimat i przygotowujemy do przyszłości. Dzięki temu uzyskujemy bardzo dobre wyniki maturalne, jak również wyniki egzaminu zawodowego. Nasi uczniowie zdobywają sukcesy w konkursach wiedzy i mają liczne osiągnięcia w sporcie.
A zatem dbamy zarówno o rozwój umysłowy jak również o sprawność fizyczną naszych uczniów.
Bierzemy udział w różnorodnych akcjach, projektach, przedsięwzięciach i realizujemy ciekawe programy edukacyjne, min.: „Atrakcyjna Szkoła szansą na Twój zawodowy debiut”, "Leonardo da Vinci", projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, korzystamy z portalu edukacyjnego NBP, uczestniczymy w „Dniu Przedsiębiorczości”
Posiadamy tytuł „Szkoła z klasą”, certyfikat „Szkoły przedsiębiorczości” jak również wspieramy działania charytatywne: WOŚP, honorowe krwiodawstwo, pomoc dla Domu Dziecka. Nie zapominamy, również o naszej młodzieży. Istniejący Klub Absolwentów szkoły, daje nam możliwość współpracy, utrzymywania kontaktów z byłymi uczniami. Często korzystamy z ich podpowiedzi, co warto zmienić w szkole, a co jest „super”. Poprzez takie działania dążymy do wyższej jakości pracy. Absolwenci naszej szkoły znajdują zatrudnienie, szybko awansują i pełnią odpowiedzialne stanowiska. Jak twierdzą ich pracodawcy, są przygotowani do rozpoczęcia drogi zawodowej.
Jestem bardzo zadowolona i dumna, że mogę kierować tak pięknie rozwijającą się placówką, profesjonalną kadrą i wspaniałą, zdolną młodzieżą i słuchaczami. Zapraszam serdecznie do odwiedzania szkoły – placówki, która kształci i daje możliwości zdobycia ciekawego, dobrego zawodu.

Do miłego zobaczenia,

Dyrektor CEZiU "Kopernik" Grażyna Kalinowska

Wyszków, 01 września 2015r

- realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego uczniów, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu,

- prowadzi kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych np. w kwalifikacjach: B.08, B.09. B.18, E.07, E.08, E.24, T.04, T.06, Z.04 i wielu innych zagodnie z zaszeregowaniem do odpowiedniej grupy zawodów i podstawą programową opublikowanych przez MEN,

- prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników,

- prowadzi kursy nadające uprawnienia zawodowe oraz kursy i szkolenia dla potrzeb zainteresowanych instytucji.

Zadania Centrum Kształcenia Praktycznego:

- Organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy publicznych i niepublicznych szkół zawodowych zasadniczych, ponadgimnazjalnych i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych oraz umiejętności określonych w opisie zawodu.

- Organizowanie zajęć dokształcania teoretycznego dla młodocianych pracowników w ramach ODiDZ w zawodach: fryzjer, kucharz, cukiernik, piekarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, sprzedawca, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

- Organizowanie kursów nadających uprawnienia zawodowe:

    - Uprawnienia na wózki jezdniowe (widłowe)

    - Spawanie metodą: MAG, MIG, TIG

    - Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

    - Kursy BHP

    - Kursy SEP do 1Kw

- Organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów uczących się w klasach przysposabiających do pracy zawodowej.

- Kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego.

- Organizowanie egzaminów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - techników i zasadniczych szkół zawodowych.

- Współpraca ze szkołami w zakresie poradnictwa technicznego, udostępnienia bazy materiałowo - technicznej i organizowanie zajęć warsztatowych.

- Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi uprawnionymi do działalności pedagogicznej, podmiotami gospodarczymi wszystkich sektorów oraz uczelniami technicznymi i technologicznymi.

Bezpośredni kontakt do Centrum Kształcenia Praktycznego: tel: 29-642-99-17, 29-642-99-19

 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej "Kopernik" - CEZiU -  jest jednostką organizacyjną Starostwa Powaiatowego w Wyszkowie. Realizuje zadania z zakresu kształcenia młodzieży w szkołach ponadgimazjalnych, przygotowania praktycznego młodzieży wynikające z programów nauczania w wielu zawodach, prowadzi kształcenie ustawiczne osób dorosłych oraz teoretyczne kształcenie młodocianych pracowników w ramach ODiDZ. CEZiU wykonuje inne zadania zlecone przez szkoły powiatowe, organ prowadzący czy inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

W Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej funkcjonuje:

  • Technikum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
  • Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ)
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)
  • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ)
  • Schronisko młodzieżowe "Jowisz"
  • Stołówka "Ad victum"

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej posiada: pracownie zawodowe, laboratoria, warsztaty, hale magazynowe do wynajęcia, samochodową stację diagnostyczną, sale komputerowe do szkoleń zawodowych.